Knihovní řád

Ke stažení: KR od 1.2.2018 pro tisk_A4.pdf (913,9 kB)

Výtah z knihovního řádu

Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.

 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené  ceníkem. 
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 

Internet v knihovně pro registrované čtenáře

Pravidla pro využívání Internetu. Ke stažení: Pravidla pro net.pdf (197881)

 

Základní ustanovení:

1. Přístup k internetu je umožněn pouze čtenářům Husovy knihovny v Modřanech s platným čtenářským průkazem, vůči kterým nemá knihovna žádné pohledávky (knihovní jednotky nevrácené ve stanovené výpůjční lhůtě, nezaplacené zpozdné a upomínací výlohy, náhrady škod a ztrát).

2. Přístup k internetu je bezplatný a čtenář má možnost předem si rezervovat 1 hodinu práce s internetem v každém kalendářním týdnu.

3. Čtenářský průkaz je nutné předložit ke kontrole platnosti při tomto rezervování, i před vlastním příchodem k počítači. Čtenářský průkaz je nepřenositelný, platí pouze pro osobu, jíž byl vydán.

4. Čtenář je povinen dbát Všeobecných zásad provozu na PC „INTERNET“ a pokynů knihovníků. Při jejich porušení může být knihovníkem od počítače vykázán.

 

Všeobecné zásady provozu na PC „internet“

 • Není dovoleno měnit nastavení PC ani doplňovat instalaci vlastními programy.
 • Čtenář nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferií nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC.
 • Čtenář se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Čtenář musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 • Veškeré náklady, které knihovně vzniknou v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím dat a dokumentům, je čtenář povinen uhradit.
 • Přístup k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoli reklamní nebo komerční činnost.
 • Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno prostřednictvím PC provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Čtenář musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a zachovávat základní etické normy.
 • Čtenář nesmí vkládat a připojovat jakákoli přenosná i nepřenosná média a periferie.

 

Veřejný internet v knihovně

Veřejný internet - Public Internet. Ke staženíVeřejný internet pro web.pdf (141086)