O knihovně

 

Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací Městské části Praha 12 podle usnesení zastupitelstva ze dne 12. 2. 2002. 

Hlavním účelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Husova knihovna v Modřanech (dále jen knihovna) je provozování knihovnické, informační, osvětové, výchovné a kulturní činnosti.

Předmětem činnosti je:

1. Půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů za podmínek stanovených knihovním řádem knihovny

2. Pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře kulturního povědomí občanů

3. Poskytování bibliograficko-informačních služeb

Statutárním orgánem knihovny je vedoucí organizace, kterého jmenuje a odvolává rada Městské části Praha 12. Vedoucí knihovny jedná ve všech věcech organizace samostatně, v plném rozsahu, je odpovědný za její činnost, za správu svěřeného majetku a za řádné využívání přidělených prostředků.

Husova knihovna v Modřanech má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1922 na popud vzdělávácí modřanské Besedy Tyl. Od té doby nepřetřžitě poskytuje kvalitní knihovnické a informační služby. Knihovna byla zasažena povodněmi v roce 2002, v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce knihovny a knihovna byla znovu otevřena. 

Knihovna má pobočku s výborným knižním fondem, která sídlí v ulici Lysinská v Tyršově čtvrti v Modřanech.

 

Kromě historie knihovny, jejíž počátky se datují do roku 1903, jsme s napětím sledovali především její vývoj po roce 1989, zvláště pak nelehký úkol jejích zaměstnanců po povodních v roce 2002, kdy bylo zničeno kolem 16 000 svazků knih. Živelná katastrofa však nakonec svým způsobem dopomohla k celkové rekonstrukci budovy. Čtenářská veřejnost mohla opět navštívit svou knihovnu 1. června 2006.

Husova knihovna se jako knihovna obecní nachází v postavení dosti odlišném od malých poboček Městské knihovny v Praze. Rozhodování o její existenci přísluší obci, která po dlouhých diskuzích nakonec souhlasila se zachováním knihovny a její obnovou. Vedení knihovny má v mnoha záležitostech volnou ruku, což v praxi znamená, že její zaměstnanci musí kromě knihovnických činností zvládnout také řadu jiných aktivit, k nimž se řadí také samotný technický provoz budovy. Jde o úkol nelehký, pracovnice si opravdu zaslouží obdiv. Výsledky jejich práce ovšem určitě stojí za to.

Fotogalerie knihovny: husova-knihovna-v-modranech.webnode.cz/fotogalerie/archiv/