Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací Městské části Praha 12 podle usnesení zastupitelstva Městské části Praha 12 č. 284/Z ze dne 12.2.2002 Výňatek ze zřizovací listiny:
Husova knihovna v Modřanech
Příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem v Praze 4 – Modřanech, Komořanská 35/12 IČO: 70885567
I. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Husova knihovna v Modřanech (dále jen knihovna) je provozování knihovnické, informační, osvětové, výchovné a kulturní činnosti.

Předmětem činnosti je:

  • půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů za podmínek stanovených knihovním řádem knihovny
  • pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře kulturního povědomí občanů
  • poskytování bibliograficko-informačních služeb

II. Statutární orgán

Statutárním orgánem knihovny je vedoucí organizace, kterého jmenuje a odvolává rada Městské části Praha 12. Vedoucí knihovny jedná ve všech věcech organizace samostatně, v plném rozsahu, je odpovědný za její činnost, za správu svěřeného majetku a za řádné využívání přidělených prostředků. Webové stránky s kontakty na zřizovatele.